POLONIUM

2013
15,00 €

PŁYTA DOSTĘPNA W SPRZEDAŻY WE WSZYSTKICH SKLEPACH MUZYCZNYCH ORAZ ON-LINE OD 19.11.2013
CD AVAILABLE FOR SALE IN MUSIC STORES AND ON-LINE FROM 11/19/2013

---
TRACK LIST :

HENRYK MIKOŁAJ GÓRECKI
Concerto for hapsichord and string orchestra op.40
1. Allegro molto
2. Vivace
Leszek Możdżer - piano

JANUSZ WOJTAROWICZ/JACEK HOŁUBOWSKI
3. Sounds of War

WITOLD LUTOSŁAWSKI
Bucolics
4. Allegro vivace
5. Allegretto sostenuto
6. Allegro molto
7. Andantino
8. Allegro marciale

KRZYSZTOF PENDERECKI
9. Chaconne in memoriam John Paul II

WOJCIECH KILAR
10. Orawa

Special track :

MARTA PTASZYŃSKA
The last Waltz in Vienna.
Dedicated to Motion Trio

--- POL
MUZYKA POLSKA XX/XXI WIEKU
Płyta zespołu Motion Trio zawierająca muzykę kompozytorów polskich XX/XXI wieku:
Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Wojciecha Kilara, Henryka Mikołaja Góreckiego oraz Marty Ptaszyńskiej (utwór napisany dla Motion Trio).
Aranżacje na trio akordeonowe - Janusz Wojtarowicz.
Gościem specjalnym projektu jest Leszek Możdżer, który wykonał partię solową KONCERTU NA KLAWESYN LUB FORTEPIAN I ORKIESTRĘ SMYCZKOWĄ OP.40 H.M. Góreckiego.
Producent - AKORDEONUS/IAM
Wydawca - WARNER CLASSICS, Parlophone Music Polska
Partner - Instytut Adama Mickiewicza
Patron medialny - RMF Classic
Dystrybucja - Parlophone Music Poland
Czas trwania płyty ok 41'

Płyta POLONIUM jest dla mnie, jak i dla całego Motion Trio spełnieniem wieloletnich marzeń, aby na jednym krążku zawrzeć dzieła największych kompozytorów polskich drugiej polowy XX wieku: Witolda Lutosławskiego, Wojciecha Kilara, Krzysztofa Pendereckiego i Henryka Mikołaja Góreckiego, w dodatku wykonać je na akordeonach oraz mieć szczęście gościć na płycie Leszka Możdżera w partii solowej koncertu H.M. Góreckiego. To absolutnie nowe spojrzenie na muzykę mistrzów. POLONIUM jest dowodem na to (a jest to moje credo towarzyszące już 17-letniej działalności zespołu), że trio akordeonowe jest klasycznym składem wykonawczym, podobnie jak orkiestra kameralna czy kwartet smyczkowy. Jestem przekonany, iż jest to skład na miarę XXI wieku. Tytuł płyty "POLONIUM" zaczerpnąłem od łacińskiej nazwy radioaktywnego pierwiastka Polon, odkrytego przez Marię Skłodowską - Curie i nazwanego tak na cześć Polski. Myślę, że dobierając w ten sposób utwory na płytę, później je aranżując na trzy akordeony, by w końcu wspólnie z Motion nagrać materiał w studio, udało się uchwycić wyjątkową polską emocjonalność z jej fobiami, przeoraną historią ale i godnością, przywiązaniem do tradycji, polskim lękiem przed: „innymi”, samotnością, przyszłością, a jednocześnie z ogromną, często irracjonalna nadzieją.
To bardzo głęboka i mocna płyta.
JANUSZ WOJTAROWICZ

--- EN
THE 20TH AND 21ST CENTURY POLISH MUSIC.
A Motion Trio CD with the compositions of the 20th and 21st century Polish composers including Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki, Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki and Marta Ptaszyńska (a piece written for Motion Trio).
Arrangements for the accordion trio – Janusz Wojtarowicz
With Leszek Możdżer, the project’s guest star, performing the solo part of the H.M.Górecki Concerto for harpsichord or piano. Op.40
Producer – AKORDEONUS/IAM
Publisher – WARNER CLASSICS, Parlophone Music Polska
Partner – Adam Mickiewicz Institute
Media partner – RMF Classic
Total time – approx. 41'

The record POLONIUM is a fulfillment of a long lasting dream both or me and for the whole Motion Trio group to create one CD which encloses works of the most outstanding Polish composers of the 2nd half of the 20th century: Witold Lutosławski, Wojciech Kilar, Krzysztof Penderecki and Henryk Mikołaj Górecki and, what is more, to perform the music pieces on accordions while being really lucky to have Leszek Możdżer as a guest star soloist in the H.M.Górecki concert. It is an absolutely new look at the music of masters.
POLONIUM is a proof (and it is my credo accompanying the almost seventeen-year-long activity of the group)that an accordion trio is a classical performing group just like a chamber orchestra or a string quartet.
I am certain that it is a group of the 21st century standards.
The title of the record POLONIUM was taken from the Latin name of a radioactive chemical element discovered by Mary Curie-Skłodowska and called polonium to honor Poland.
I think that choosing the pieces for the record in that way and later arranging them for three accordions in order to finally record them with Motion Trio in the studio, I managed to catch Polish exceptional emotionality with its phobias, complicated history, but with its dignity, attachment to tradition, Polish fear of : “others”, loneliness and future and at the same time with huge, often irrational hope.
It is a deep and strong record.
JANUSZ WOJTAROWICZ

--- DE
POLNISCHE MUSIK DES XX./XXI. JAHRHUNDERTS
Eine CD-Platte der Motion Trio Band mit Musik der polnischen Komponisten des XX./XXI. Jahrhunderts und nämlich von:
Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki, Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki und Marta Ptaszyńska (ein für Motion Trio Band komponiertes Werk).
Arrangements für Akkordeontrio - Janusz Wojtarowicz.
Spezialgast des Projekts ist Leszek Możdżer, Darsteller einer Solopartie des Konzerts für Cembalo (oder Klavier) von H.M. Górecki.
Produktion - AKORDEONUS/IAM
Herausgeber - WARNER CLASSICS/Parlophone Music Polska
Partner - Instytut Adama Mickiewicza
Medienpartner - RMF Classic
Spieldauer: ca. 41'

Die CD "POLONIUM" ist für mich und das ganze Motion Trio die Erfüllung langjähriger Träume davon, auf einer Platte die Werke der größten polnischen Komponisten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Witold Lutoslawski, Wojciech Kilar, Krzysztof Penderecki und Henryk Mikołaj Górecki zusammenzufassen, sie zudem noch auf Akkordeon zu spielen und das Glück zu haben, als Gäste auf der CD von Leszek Możdżer in der Solopartie des Górecki-Konzerts aufzutreten. Dies ist ein völlig neuer Blick auf die Musik der Meister."POLONIUM" ist der Beweis dafür (und gleichzeitig mein Credo in der bereits 17-jährigen Tätigkeit unseres Trios), dass ein Akkordeon-Trio ein klassisches Ensemble darstellt, so wie ein Kammerorchester oder ein Streichquartett. Ich bin davon überzeugt, dass dies ein Ensemble des 21. Jahrhunderts ist. Der Titel der CD „POLONIUM“ stammt vom lateinischen Namen des chemischen Elements Polonium, das von Marie Skłodowska-Curie entdeckt und zu Ehren Polens so benannt wurde. Ich denke, dass es – indem wir auf diese Weise die Werke für die CD ausgewählt, sie danach für drei Akkordeons arrangiert und am Ende zusammen mit dem Motion Trio im Studio aufgenommen haben – uns gelungen ist, die außergewöhnliche polnische Emotionalität mit allen ihren Phobien, der komplizierten Geschichte, aber auch der Würde, des Festhaltens an den Traditionen, der polnischen Furcht vor „Anderen“, der Einsamkeit, der Zukunft und gleichzeitig auch dieser riesigen, oftmals irrationalen Hoffnung wiederzugeben.
Dies ist wirklich eine tiefgreifende, starke CD.
JANUSZ WOJTAROWICZ

--- RU
ПОЛЬСКАЯ МУЗЫКА XX/XXI ВЕКА
Пластинка группы Motion Trio содержит музыку польских композиторов XX/XXI века: Витольда Лютославского, Кшиштофа Пендерецкого, Войцеха Киляра, Хенрика Миколая Гурецкого, а также Марты Пташиньской (произведение написано для Motion Trio). Аранжировка для трио аккордеонистов – Януш Войтарович.
Специальным гостем проекта является Лешек Можджер, который исполнил сольную партию Концерта для клавесина или фортепиано Х.M. Гурецкого.
Продюсер - AKORDEONUS/IAM
Издатель - WARNER CLASSICS, Parlophone Music Polska
Партнер – Институт Адама Мицкевича
Информационная поддержка - RMF Classic
Продолжительность записи около 41 минут

Альбом POLONIUM для меня, как и для всего коллектива Motion Trio, является осуществлением многолетней мечты собрать на одной пластинке произведения величайших польских композиторов второй половины XX века: Витольда Лютославского, Войцеха Киляра, Кшиштофа Пендерецкого и Хенрика Миколая Гурецкого. Кроме того, они исполняются на аккордеонах, и мы имели счастье пригласить Лешка Можджера исполнить сольную партию концерта Х.M. Гурецкого.
Это абсолютно новый взгляд на музыку великих мастеров. POLONIUM является доказательством того (а это мое кредо, которое сопровождает уже 17-летнюю деятельность ансамбля), что трио аккордеонистов является классическим исполнительским составом, как камерный оркестр или скрипичный квартет. Я убежден, что это исполнительский состав отвечает требованиям XXI века. Для названия альбома "POLONIUM" я использовал латинское название радиоактивно элемента полония, открытого Марией Склодовской-Кюри и названного в честь Польши.
Я думаю, что подбирая таким образом произведения для альбома, затем создавая аранжировку на три аккордеона, чтобы итоге вместе с Motion записать материал в студии, нам удалось передать уникальную польскую эмоциональность с ее страхами, сложной историей, но также достоинством, преданность традициям, польскими страхами перед «другими», одиночеством, будущим, и одновременно с огромной, зачастую иррациональной надеждой.
Это очень глубокий и мощный альбом.
Януш Войтарович

--- FRA
MUSIQUE POLONAISE DU 20e et 21e SIECLES
Disque de l’ensemble Motion Trio avec des oeuvres des compositeurs polonais du 20e et 21e siècles: Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki, Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki et Marta Ptaszyńska (sa composition a été créée spécialement pour Motion Trio).
Arrangement pour trio d’accordéons - Janusz Wojtarowicz.
Invité spécial au projet - Leszek Możdżer qui a exécuté la partie solo du Concerto pour clavecin ou piano de H.M. Górecki.
Producteur - AKORDEONUS/IAM
Editeur WARNER CLASSICS, Parlophone Music Polska
Partenaire - Institut d’Adam Mickiewicz
Patronage média - RMF Classic
Durée - 41' env.

Le disque POLONIUM est pour moi, ainsi que pour tout le groupe Motion Trio, l’accomplissement de nos rêves de longue date de contenir sur un seul disque les œuvres des plus grands compositeurs polonais de la seconde moitié du XXe siècle, tels que Witold Lutosławski, Wojciech Kilar, Krzysztof Penderecki et Henryk Mikołaj Górecki et en plus de les exécuter avec des accordéons et avoir de la chance d’accueillir Leszek Możdżer qui a exécuté sur ce disque le solo du concert de Henryk Mikołaj Górecki. Il s’agit ici d’une approche absolument nouvelle de la musique des maîtres. POLONIUM est la preuve qu’un trio d’accordéons est une formation musicale classique de même qu’un orchestre de chambre ou un quatuor à cordes (et ceci est un crédo qui nous accompagne pendant déjà 17 ans de notre activité). Je suis persuadé que c’est une formation adaptée au XXIe siècle. J’ai emprunté le titre du disque « POLONIUM » au nom latin de l’élément radioactif Polonium, découvert par Maria Skłodowska – Curie et baptisé ainsi en l’honneur de la Pologne. Je pense qu’en sélectionnant les œuvres pour le disque de cette manière et ensuite en les arrangeant pour trois accordéons pour pouvoir enfin les enregistrer avec Motion Trio dans un studio, on a réussi à capter la sensibilité polonaise unique avec ses phobies et son histoire difficile mais aussi avec sa dignité, son attachement à la tradition, sa peur : « des étrangers », de la solitude et de l’avenir, accompagnées néanmoins d’un grand espoir, souvent irrationnel.
C’est un disque particulièrement profond et intense.
JANUSZ WOJTAROWICZ